Mjerenje se provodi tako što se izračuna iznos troškova po pojedinačnom poslovnom subjektu za svaku administrativnu obvezu te se potom taj izračun primijeni na ukupan broj poslovnih subjekata - obveznika te obveze. Ovo nam dalje omogućava da dobijemo pregled ukupnog administrativnog opterećenja svih zakonskih propisa u nekom zakonodavnom području. Iako nije riječ o znanstvenoj metodi, SCM pruža preciznu sliku administrativnog opterećenja i pruža kvalitetnu podlogu za donošenja odluka.  

Važno je napomenuti da se podaci uključeni u ova mjerenja dobivaju metodama terenskog istraživanja – direktno od samih poslovnih subjekata te su kao takvi relevantni i vjerodostojni. 

Kome je namijenjena ova web stranica? 

Ova je web stranica zamišljena kao platforma i središnje mjesto uspostave dijaloga između zakonodavca, poslovnog sektora i zainteresirane javnosti na temu smanjenja administrativnog opterećenja gospodarstva. Ona ujedno funkcionira i kao svojevrstan semafor administrativnog opterećenja – u svakom trenutku pokazuje troškove zakonodavstva u obrađenim područjima. Namijenjena je svim poslovnim subjektima i građanima koji žele:

  • informirati se o administrativnim opterećenjima u njima relevantnim područjima
  • dobiti uvid u konkretan procijenjeni trošak individualne obveze koji su dužni ispuniti, zajedno s pregledom dokumenata i podataka koje su dužni podastrijeti
  • ukazati na administrativna opterećenja 
  • dati konkretne prijedloge kako smanjiti ili ukinuti administrativna opterećenja.  

Kako koristiti ovu web stranicu?

Klikom na ikone pojedinog zakonodavnog područja, dobit ćete pregled svih propisa (zakona i podzakonskih akata) za koje je izmjereno i izračunato administrativno opterećenje. Klikom na pojedini propis, dobit ćete više informacija o pojedinačnim obvezama sadržanim u tom propisu, kao i o iznosu troška (vrijeme i novac) koji poslovi subjekti snose ispunjavajući te obveze.

Klikom na poveznicu Akcijski planovi, dobit ćete popis dosad izrađenih akcijskih planova u kojima su navedeni troškovi administrativnog opterećenja do sada izračunatih područja te predložene mjere administrativnog rasterećenja.

Pojmovniku su preciznije objašnjene pojedine kategorije administrativnih obveza koje valja ispuniti, odnosno radnji koje je potrebno izvršiti, kako bi se poduzetnici uskladili sa zakonskim odredbama.